งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน

12 มกราคม 2564 16.แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (SPBB Monitoring)
12 มกราคม 2564 15.แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (SPBB Monitoring)
12 มกราคม 2564 14.ขอตั้งงบประมาณปี 2564 (ศธจ.เพชรบุรี)
12 มกราคม 2564 13.แบบขอเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบพัฒนาสำนักงาน
12 มกราคม 2564 12.รายละเอียดการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 มกราคม 2564 11.สรุปผลรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2561 (SPBB Monitoring)
12 มกราคม 2564 10.แผนการใช้งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 (SPBB Monitoring)
12 มกราคม 2564 9.แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มกราคม 2564 8.ITA2563
12 มกราคม 2564 7.คู่มือการจัดตั้งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา ด้วยระบบ BPSI Innovation