4.งานติดตามและงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มนโยบายและแผน