4.งานติดตามและงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มนโยบายและแผน

27 พฤศจิกายน 2566 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
24 มีนาคม 2566 รายงานผล การดำเนินงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
24 มีนาคม 2566 รายงาน การกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
10 ตุลาคม 2565 22.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
31 สิงหาคม 2565 21.กระบวนงานกลุ่มนโยบายและแผน
30 สิงหาคม 2565 20.สรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณรายจ่าย / ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2561 – 2565
11 กรกฎาคม 2565 19.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในช่วงไตรมาสที่3(เมษายน-มิถุนายน2565)
28 เมษายน 2565 18.การแถลงสรุปผลงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564-2565) ‘Education we can TRUST’
14 กรกฎาคม 2564 17.แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
11 มิถุนายน 2564 16.รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564 – 7/2564
1 มิถุนายน 2564 15.เอกสารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.เพชรบุรี
25 พฤษภาคม 2564 14.คู่มือการจัดทำคำรับรองฯศธจ.เพชรบุรี 2564
5 พฤษภาคม 2564 13.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2564
19 เมษายน 2564 13.แบบฟอร์มgantt chart งานติดตามและงานเลขานุการฯ(เม.ย.64)
20 มกราคม 2564 12.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2563
20 มกราคม 2564 11.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 2563
20 มกราคม 2564 10.เอกสารรายงานการขับเคลื่อนแผน 2563 ปรับปรุง 22
20 มกราคม 2564 9.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2560-2562
20 มกราคม 2564 8.รายงานคำรับรองรอบ 12 เดือน 2562 (ประเมินตนเอง)
20 มกราคม 2564 7.เอกสารรายงานการขับเคลื่อนแผน ฯ พ.ศ.2562
20 มกราคม 2564 6.รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
20 มกราคม 2564 5.รายงานผลคำรับรอง ปีงบประมาณ 2561 ของ ศธจ.เพชรบุรี
4 พฤศจิกายน 2563 4.รายงานการประชุมอนุยุทธศาสตร์ฯ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีพ.ศ.2563
3 พฤศจิกายน 2563 3.งานติดตามและงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเชิงยุทธ์ศาสตร์ฯ(งานจากเว็บไชต์เก่า)
30 ตุลาคม 2563 2. Gantt chart งานติดตามและงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ฯ
30 ตุลาคม 2563 1. Individual Development Plan : นางกรุณา บุญประเสริฐ