กลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

น.ส.ฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายภิมุข ศรีสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

น.ส.จันทกานต์ อรุณ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

น.ส.สุมาลี พูลพิพัทร

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

นายจิรศักดิ์ ปุญยะศิริ

นิติกร

น.ส.ธนพร คงถาวร

พนักงานธุรการ

น.ส.นุศรา อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นายปราการ ศรีวรนาถ

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อ […]

13 กันยายน 2564 การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
9 กันยายน 2564 การประชุม​คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​10/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
7 กันยายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
25 สิงหาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ภายในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 3 เขตร่วมประชุม หารือ
18 สิงหาคม 2564 การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​๙/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
11 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2564