กลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

นายภิมุข ศรีสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม

น.ส.จันทกานต์ อรุณ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

น.ส.สุมาลี พูลพิพัทร

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายจิรศักดิ์ ปุญยะศิริ

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

น.ส.นุศรา อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นายปราการ ศรีวรนาถ

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

29 พฤศจิกายน 2566 การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567
29 พฤศจิกายน 2566 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ของจังหวัดเพชรบุรี
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป งานเทศน์มหาชาติ สืบสานประเพณีลอยกระทง และแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2566