กลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

นายภิมุข ศรีสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.จันทกานต์ อรุณ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

น.ส.สุมาลี พูลพิพัทร

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายจิรศักดิ์ ปุญยะศิริ

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

น.ส.นุศรา อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นายปราการ ศรีวรนาถ

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

19 มีนาคม 2567 ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
19 มีนาคม 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จำนวน 5 รางวัล
4 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2567
26 ธันวาคม 2566 (ศธจ.เพชรบุรี) ประชุม กศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ 9/2566
18 ธันวาคม 2566 (ศธจ.เพชรบุรี) ประชุมหารือรายละเอียดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567
12 ธันวาคม 2566 (ศธจ.เพชรบุรี)เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗