กลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

นายภิมุข ศรีสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายภิมุข ศรีสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

นางสาววรรณา พันธพฤทธ์พยัต

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

น.ส.จันทกานต์ อรุณ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

น.ส.สุมาลี พูลพิพัทร

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

นายจิรศักดิ์ ปุญยะศิริ

นิติกร

น.ส.นุศรา อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นายปราการ ศรีวรนาถ

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา