กลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

นายภิมุข ศรีสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายภิมุข ศรีสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

นางสาววรรณา พันธพฤทธ์พยัต

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

น.ส.จันทกานต์ อรุณ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

น.ส.สุมาลี พูลพิพัทร

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

นายจิรศักดิ์ ปุญยะศิริ

นิติกร

น.ส.นุศรา อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นายปราการ ศรีวรนาถ

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

17 มกราคม 2566 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
5 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2566
23 ธันวาคม 2565 ประชุม กศจ.ครั้งที่ 18/2565
10 ธันวาคม 2565 การกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง กำหนดการสรรหา และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565
29 พฤศจิกายน 2565 การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2566
29 พฤศจิกายน 2565 การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ในส่วนภูมิภาค