กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

น.ส.สมหมาย บัวมณี

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

น.ส.นันทิกร ธภามีวรรณะ

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

น.ส.ขวัญจิรา เพ็งพิน

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

นายพงศธร หอมภู่

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)

กิจกรรมกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน