กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

น.ส.นันทิกร ธภามีวรรณะ

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

น.ส.เพ็ญนภา หนูรอด

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

นางสาวพัชรินทร์ มั่นคง

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

กิจกรรมกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

26 ตุลาคม 2566 การส่งเสริมพลเมืองดีให้มั่นคง และสังคมคุณภาพด้วยศาสตร์พระราชา
23 มิถุนายน 2566 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
24 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลประกวดกิจกรรมยุวกาชาด โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
8 กันยายน 2565 การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี
7 กันยายน 2565 การอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
4 สิงหาคม 2565 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่2/2565