กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

น.ส.สมหมาย บัวมณี

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

น.ส.นันทิกร ธภามีวรรณะ

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

กิจกรรมกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน