กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางน้ำเพชร ชิระมณี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางเตือนใจ รอดภัย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน