กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางเตือนใจ รอดภัย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางน้ำเพชร ชิระมณี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางยุพดี​ พัฒนศรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24 มีนาคม 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 มิถุนายน 2564 14.คำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
20 พฤษภาคม 2564 กฏหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มเอกชน
19 พฤษภาคม 2564 13.low_2555
19 พฤษภาคม 2564 12.ระเบียบ กช. ว่าด้วคุณสมบัติผู้จัดการ
19 พฤษภาคม 2564 11.พระราชบัญญัติโรงเรียน (ฉบับที่๒)
19 พฤษภาคม 2564 10.พระราชบัญญัติโรงเรียน ๕๐
19 พฤษภาคม 2564 9.ประกาศ กช. กำหนดประเภทในระบบ
19 พฤษภาคม 2564 8.ประกาศ กช. กำหนดประเภทในระบบ(ฉบับ๒)
19 พฤษภาคม 2564 7.ประกาศ กช. กำหนดประเภทนอกระบบ
19 พฤษภาคม 2564 6.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับตราสารจัดตั้ง
19 พฤษภาคม 2564 5.แนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม
19 พฤษภาคม 2564 4.การบัญชีและการวางแผนการเงินของโรงเรียนเอกชน
19 พฤษภาคม 2564 3.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม
19 พฤษภาคม 2564 2.กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจัดตั้งโรงเรียนเอก
19 พฤษภาคม 2564 1.การขอรับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ 2555