กลุ่มอำนวยการ

นางสายใจ จิรชีพพัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวีรยา ทองนวล

นักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ

นายธรรมากร เจ้ยงาน

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

น.ส.ศรุชา อิ่มทรัพย์

พนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน/บัญชี

นางสาวภัณฑิลา อยู่หนุน

แม่บ้าน

นายประยูร ไหมดี

พนักงานทำความสะอาด

นายดวงรัตน์ เติมช้อย

พนักงานขับรถ

กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

20 พฤศจิกายน 2566 คำสั่งมอบหมายให้ผู้รับจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ (คำสั่ง ที่ 150/2566)
20 พฤศจิกายน 2566 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ (คำสั่ง ที่ 133/2566)
26 ตุลาคม 2566 การดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”
24 มีนาคม 2566 การดำเนินการ เพื่อจัดการ ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566
24 มีนาคม 2566 การประเมิน ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566
24 มีนาคม 2566 รายงานผล ตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ.2566
24 มีนาคม 2566 การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 มีนาคม 2566 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2567
24 มีนาคม 2566 รายงานผล การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 มีนาคม 2566 สรุปผล การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ.2566
24 มีนาคม 2566 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 มีนาคม 2566 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
24 มีนาคม 2566 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
13 มีนาคม 2566 Best Practices : กลุ่มอำนวยการ
24 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการ รับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ 546/2565
3 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
3 มีนาคม 2565 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565
3 มีนาคม 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565
3 มีนาคม 2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2565
28 เมษายน 2564 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
19 มกราคม 2564 2. คำสั่งมอบหมายงาน
19 มกราคม 2564 1.คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน