กลุ่มอำนวยการ

นางสายใจ จิรชีพพัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางพัชราลัย พงษ์เผือก

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ

นางวีรยา ทองนวล

นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

น.ส.ธนิษฐา หลอดทอง

พนักงานธุรการ

น.ส.อาริษา แสงปก

พนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ

น.ส.อัฐมา เจียมวิจิตร์

พนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน/บัญชี

น.ส.กาญจนา สุขทน

พนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน/บัญชี

น.ส.สุลิษา เปรมปรี

แม่บ้าน

นายพิพัฒน์ สุทโน

พนักงานขับรถ