กลุ่มอำนวยการ

นางสายใจ จิรชีพพัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวีรยา ทองนวล

นักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉัตรปวีณ์ ไชยปัญญาวิชญ์

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.ศุภาพิชญ์ นาคพูล

พนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน/บัญชี

น.ส.สุลิษา เปรมปรี

แม่บ้าน

นายประยูร ไหมดี

พนักงานทำความสะอาด

นายดวงรัตน์ เติมช้อย

พนักงานขับรถ