หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวปราณี ทองสุทธา

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ