หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

เมนูหลัก

หน่วยงานภายใน

บริการข้อมูล

ระบบหลัก

กิจกรรมทางการศึกษา

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566 และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีทางการศึกษา
14 มิถุนายน 2567 การเข้าร่วมประชุมสัมมนานิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้ โครงการInnovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
14 มิถุนายน 2567 การประชุมสัมมนานิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้ โครงการInnovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
12 มิถุนายน 2567 ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด

20 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23 กุมภาพันธ์ 2565 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
4 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3
4 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564
3 สิงหาคม 2564 อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On Air, Online, On Demand และ On Hand ตลอดทั้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
21 กรกฎาคม 2564 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ยาเสพติด
20 กรกฎาคม 2564 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนปกติ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
18 กันยายน 2563 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
18 กันยายน 2563 ศธ 2093/2036 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง