หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

เมนูหลัก

หน่วยงานภายใน

บริการข้อมูล

ระบบหลัก

กิจกรรมทางการศึกษา

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
23 มีนาคม 2566 นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ และขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566
23 มีนาคม 2566 นางพัชราลัย พงษ์เผือก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 มีนาคม 2566 ศธจ.เพชรบุรี เยี่ยมชมการแสดงและให้กำลังใจนักแสดงจากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยในชุดการแสดง “วิจิตรศิลป์ ถิ่นเมืองเพชร (จำหลักหยวก)”

หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด

23 กุมภาพันธ์ 2565 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
4 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3
4 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564
3 สิงหาคม 2564 อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On Air, Online, On Demand และ On Hand ตลอดทั้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
21 กรกฎาคม 2564 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ยาเสพติด
20 กรกฎาคม 2564 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนปกติ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
18 กันยายน 2563 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
18 กันยายน 2563 ศธ 2093/2036 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง