อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On Air, Online, On Demand และ On Hand ตลอดทั้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 119/2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On Air, Online, On Demand  และ On Hand ตลอดทั้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564