ออกติดตาม การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ออกติดตาม การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นขวัญและกำลังใจให้อาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านการศึกษา ให้ความรู้กับเด็กในวัยเรียน เรื่องการอ่านออก เขียนได้ และร่วมสัมภาษณ์กับ อส.ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี