เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการทิศทางโรงเรียนคุณภาพสู่ความยั่งยืน และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)