เข้าร่วมโครงการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา ของประเทศไทย ในระดับภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศไทย ในระดับภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมและนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การพัฒนาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาการศึกษาลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งทบทวน ตรวจสอบการดำเนินงานที่ผ่านมาออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา กลไก เทคนิค การประเมินผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด และแผนพัฒนาพื้นที่ภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่