เครือข่าย พสน. 8 อำเภอ ออกตรวจพื้นที่เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.เพชรบุรี มอบหมายให้

นางสาวนันทิกร  ธภามีวรรณะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์

ศธจ.เพชรบุรี เครือข่าย พสน. 8 อำเภอ ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา เนื่องในเทศการวันลอยกระทง

จุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ไม่พบนักเรียน และนักศึกษา ที่มีความประพฤติ ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด