แจ้งประกาศตำแหน่งว่างสถานศึกษาที่จะใช้พิจารณารับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ) สพป.เพชรบุรี เขต 2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์ ว.6/2563  ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1.9.1  ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2   ——->> คลิกที่นี่