แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ตามนโยบายและแนวปฏฺิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

  1. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 556/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566https://drive.google.com/file/d/1ojxCgB4-hdqhcx3UI_rn9wyfZfU_D9lf/view?usp=sharing
  2. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 555/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2566https://drive.google.com/file/d/1U3HkZgSnqlcMigGU5zlFu6W7k82WPC0y/view?usp=sharing
  3. คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 554/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2566https://drive.google.com/file/d/1TFXRCxCc-Fcoi6EKqJ-47Zcre7SlFbcN/view?usp=sharing