แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565

1.แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบดำเนินงาน)

2.แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565(งบรายจ่ายอื่น)

3.แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565(งบลงทุน)

4.แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565(เงินนอกงบประมาณ)