แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ-2566-2570

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2566 2570 1

2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับงบประมาณประจำ ปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สป67