แผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2565 -2567

แผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2565 -2567 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน รวมทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุนชน ผู้ปกครองและผู้เรียน สามารถร่วมกันดำเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน