แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 1. แผนป้องกันการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

รวมเล่มแผนระยะ 5 ปี

2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567

3. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

CamScanner 01 07 2024 14.51