แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567

2. แบบ สงป.301 โครงการแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

3. แบบ สงป.301 โครงการกลไกกศจ

4. แบบ สงป.301 โครงการตรวจติดตาม

5. แบบ สงป.301 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

6.แบบ สงป.301 โครงการพลเมืองดี

7. สงป.302ไตรมาส2

8.รายงานผลโครงการจัดทำแผนปี 2567 ไตรมาส2

9.รายงานผลการดำเนินงานกลไกกศจ ไตรมาส 2

10.การรายงานผลโครงการตรวจติดตาม ไตรมาส 2

11.รายงานผลการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากร

12.รายงานโครงการพลเมืองดี ศธจ.เพชรบุรี ไตรมาส 2