แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 

    1.1.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570(ฉบับทบทวน2567)

    1.2.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

    1.3.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพรบุรี (พ.ศ.2562-2565)

2.แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรี