แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1.แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

1.1.ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570)

2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพรบุรี (พ.ศ.2562-2565)

2.1.ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2562-2565

3.แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4.แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5.แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6.แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

7.แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8.แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561