โครงการฝึกอบรมวิทยาการป้องกันยาเสพติดเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่ภาค 7

กลุ่มพัฒนาเข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมวิทยาการป้องกันยาเสพติดเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่ภาค 7  ในระหว่างวันที่ 17-19  มีนาคม 2564  ณ  โรงแรมริเวอร์ตัน  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม