โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นเวทีพูดคุย หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายในจังหวัดเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน