โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องทะเล มหาสมุทร เขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้จัดประชุมปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องทะเล มหาสมุทร เขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อการนำสื่อไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองธาราแกรนด์ โรงแรมธารามันตรา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนนำร่องของจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สพป.พบ.1 , สพป.พบ.2 , ศธจ. , เทศบาลเมืองเพชรบุรี , เทศบาลเมืองชะอำ และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 30 คน โดยรูปแบบการประชุมฯ แบ่งเป็น การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ, การมอบสื่อการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้