โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอบพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 200 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง ได้เรียนรู้วัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี