โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์  จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะกรรมการ ฯ คณะครู ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี