โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์ จงเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ ฯ คณะครู ผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) ในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี