โครงการส่งเสริเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะกรรมการ ฯ คณะครู ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางแก้ว ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการกำหนดรายละเอียดโครงสร้างรายวิชา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี