โครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์  จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายกฤษธร  กรีดกราย เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร