โครงการ TFE (Teams For Education)

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโครงการ TFE (Teams For Education)
ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาพ/ข่าว…ศุภาพิชญ์ นำเผยแพร่…ธนิษฐา