6.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529

ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยความเคารพของยุวกาชาด

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

กฏกระทรวง กำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด