11.ตัวอย่างการจัดทำแผนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ตัวอย่างการจัดทำแผนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน