12.แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพรบุรี (พ.ศ.2562-2565)

แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพรบุรี (พ.ศ.2562-2565)