013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

คู่มือการปฏิบัติงาน การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา