15.ตารางแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ(ONET) (ข้อมูล ณวันที่ 25 ก.ค. 2563)

15.ตารางแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ(ONET) (ข้อมูล ณวันที่ 25 ก.ค. 2563)