17แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562