24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563