25. สรุปขั้นตอนการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้แต่ละศธจ./ศธภ. จัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563

3.กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการแจ้งทุกกลุ่มทราบ และให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการสรุปรวบรวมจัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณเป็นภาพรวมจัดส่ง สป.

4.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จัดหาสถานที่สำหรับสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และต่อมาในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสถานที่สร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยได้เสนอสถานที่ ที่โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนไม่มีนักเรียนมาเรียน เพราะนักเรียนเดิม จำนวน 12 คนได้ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดทองนพคุณแล้ว ประกอบกับอาคารเรียน และอาคารประกอบยังอยู่ในสภาพที่ไม่ทรุดโทรมมาก สามารถใช้งานได้ ศธจ.เพชรบุรี จึงมีมติเห็นสมควรให้ขอใช้สถานที่และอาคารของโรงเรียนวังตะโกเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศธจ.เพชรบุรี และมอบให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการขอตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานไปยังสป. ซึ่งได้ประสานสป.แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งให้สป. ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564

5.กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณดังกล่าว พร้อมรวบรวมเอกสารประกอบจัดส่งให้ สป. เรียบร้อยแล้ว สรุปข้อมูล ได้ดังนี้

         1. งบดำเนินงาน รวม 12,971,700.00 บาท2. งบลงทุน รวม 29,966,650.00 บารวมทั้งสิ้น 42,938,350.00 บาท

         2. สำหรับงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงิน 23,633,900.00 บาท ดังนี้

6. สำหรับงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงิน 23,633,900.00 บาท ดังนี้

        (1)   รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน   18,984,000 บาท  (แบบอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น แบบที่ 1 ฐานราก ตอกเสาเข็ม ขนาดกว้าง 23.50 เมตร ยาว 33.50 เมตร)

       – รวมค่าถมดิน จำนวน 1,541,000 บาท

       – รวมค่ารื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 180,000 บาท

         (2)  รายการก่อสร้างบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,793,000 บาท

               – รวมค่ารื้อถอนบ้านพัก จำนวน 75,000 บาท

          (3)  รายการก่อสร้างอาคารป้อมยาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตำบลวังตะโกอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน1 หลัง เป็นเงิน 254,000 บาท

          (4)  รายการก่อสร้างรั้ว มาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตำบลวังตะโก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 996,000 บาท

           (5)  รายการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี ตำบลวังตะโกอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 410,000 บาท

           (6)  รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.50 เมตร  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตำบลวังตะโกอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 แห่ง  เป็นเงิน 607,000 บาท

            (7)  รายการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็ก ยาว 227 เมตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตำบลวังตะโก  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 589,900 บาท

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุบเลิกสถานศึกษา โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) เนื่องจากไม่มีนักเรียนในสถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน ได้รายงานให้สป. ทราบแล้ว

คลิกดู รายละเอียดเพิ่มเติม