26.ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานดัชนีทางการศึกษา ปีการศึกษา2563 และเป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานดัชนีทางการศึกษา ปีการศึกษา2563 และเป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี