26. สรุปรายการค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ มายังโรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)

สรุปรายการค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ มายังโรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)

1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน ได้รับประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการจากกลุ่มอำนวยการ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 665,656.00 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)  และได้จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ จำนวน  665,656.00 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)  เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

2 กลุ่มอำนวยการ ให้กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดหางบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

        1. ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) จำนวน 3 หลัง เป็นเงิน 300,000.00 บาท (รายละเอียดดังแนบ)

        2. ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากอาคารเรียน โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 16,000.00 บาท
        รวมทั้งสิ้น  316,000.00 บาท
        ซึ่งได้เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วน จำนวน 300,000.00 บาท สำหรับค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ รายการที่ 2. ยังไม่ได้เบิกจ่าย

3 กลุ่มอำนวยการ  ให้ดำเนินการจัดหางบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขนย้ายเครื่องปรับอากาศ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี จำนวน 9 เครื่อง ในวันที่ 25 ม.ค. 64 มีผู้เดินทางไปราชการครั้งนี้ จำนวน 8 คน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

        1.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถ 6 ล้อ จำนวน 1 คน 1 วัน เป็นเงิน 1,200.00 บาท
        2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน  3,500.00 บาท
        3.ค่าเบี้ยเลี้ยง  จำนวน 8 คน 1 วัน เป็นเงิน 1,920.00 บาท
        รวมทั้งสิ้น  6,620.00 บาท (หกพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

4 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าสำนักงาน จำนวน 100,000.00 บาท เป็นงบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน และซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) จำนวน 100,000.00 บาท (รายละเอียดดังประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้) 

5 วันที่ 4  มีนาคม  2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ โดยจัดทำแผนการดำเนินงานในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ  จำนวน 2 ระยะ โดยในระยะแรกมีจำนวน 250,000.00 บาท ระยะที่ 2 มีจำนวน 710,751.00 บาท รวมทั้งสิ้น 960,751.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)  จัดส่งให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  

6 สป. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 2 รายการ ดังนี้

        1.อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวงเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากรายการค่าเช่าสำนักงานเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) จำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

        2.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน ค่าตอบ ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 250,000.00 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ (ระยะแรก)

       รวมทั้งสิ้น  350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

7 ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่การเงิน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผนที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายในเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรจากสป. จำนวน 250,000.00 บาท และงบประมาณรายการค่าเช่าสำนักงานได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินจัดสรรเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 100,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในรายการดังนี้

        1. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินราชการ จำนวน  30,000.00 บาท
        2.ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์เดิม ของโรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)    จำนวน  16,000.00 บาท
        3. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน  63,500.00 บาท
        4. ค่ารื้อถอนและติดตั้งผ้าม่าน จำนวน  59,500.00 บาท
        5. ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) จำนวน  85,000.00 บาท
        6. ค่ารื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน  46,000.00 บาท
        7. ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  จำนวน  50,000.00 บาท
        รวมทั้งสิ้น  350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8 ได้รับการประสานจากกลุ่มอำนวยการ ให้ดำเนินการจัดหางบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า ณ โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) เป็นเงิน 856.00 บาท (แปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

9 ได้ประชุมปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากที่ได้รับอนุมัติจัดสรรไว้เดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและตรงตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง จึงมีมติเห็นชอบ ดังนี้

  1.  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน  63,500.00 บาท
  2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  จำนวน  50,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 856.00 บาท คงเหลือจำนวน 49,144.00 บาท
  3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งตั้งไว้สำหรับเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 90,000.00 บาท
    รวมทั้งสิ้น  202,644.00  บาท (สองแสนสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

นำไปจัดสรรให้รายการซ่อมแซมอาคารเรียนรร.วังตะโก จำนวน 168,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จะมีงบประมาณคงเหลืออีก จำนวน 34,644.00 บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ให้นำไปตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน

10 ได้รับการประสานจากกลุ่มอำนวยการ ให้ดำเนินการจัดหางบประมาณในการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 รายการ ดังนี้

        1. ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนผ้าม่านห้องศึกษาธิการจังหวัด , รื้อถอนผ้าม่านและม่านปรับแสงห้องรองศธจ. และรื้อถอนผ้าม่านและม่านปรับแสงห้องประชุม 2 เป็นเงิน 3,300.00 บาท
        2. ค่ารื้อถอนและติดตั้งป้ายสำนักงานและป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 9,500.00 บาท
        3. ค่ารื้อถอนและติดตั้งครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม เป็นเงิน 18,000.00 บาท
        4. ค่าจ้างทำขาตั้งโทรทัศน์ในห้องประชุม จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 600.00 บาท
           รวมทั้งสิ้น  31,400.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

11 กลุ่มอำนวยการ แจ้งว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ที่โรงเรียนวังตะโกเรียบร้อยแล้ว และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 48,150.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงได้ขออนุมัติงบประมาณไปยังสป. 

รวมค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ มายังโรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 
เป็นเงิน 841,726.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

คลิกดู รายละเอียดเพิ่มเติม