ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และกำชับ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และกำชับ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด