3.งานติดตามและงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเชิงยุทธ์ศาสตร์ฯ(งานจากเว็บไชต์เก่า)

3.งานติดตามและงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเชิงยุทธ์ศาสตร์ฯ(งานจากเว็บไชต์เก่า)