30.รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – 2555

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – 2555