31.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภาค/กลุ่มจังหวัด และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและประสานงานหลักการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ในระดับพื้นที่

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับภาค/กลุ่มจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและประสานงานหลักการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ในระดับพื้นที่