31.สรุปรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2547 – 2557

สรุปรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2547 – 2557