32.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี