33. คำขอจัดตั้งงบประมาณ​รายจ่าย​ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565 หมวดงบดำเนินงาน​ และงบลงทุน​

คำขอจัดตั้งงบประมาณ​รายจ่าย​ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565 หมวดงบดำเนินงาน​ งบลงทุน​และรายการครุภัณฑ์​คอมพิวเตอร์​

งบลงทุน

งบดำเนินงาน