33.คู่มือ การวางแผนกลยุทธ์และการแปลงสู่แผนปฏิบัติการด้วย Balanced Scorecard ในหน่วยงานและสถานศึกษา

คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการแปลงสู่แผนปฏิบัติการด้วย Balanced Scorecard
ในหน่วยงานและสถานศึกษา