34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563