34.คำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมวดงบดำเนินงาน งบลงทุนและรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมวดงบดำเนินงาน งบลงทุนและรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.งบดำเนินงาน  เป็นเงิน 12,599,780.00 บาท

2.งบลงทุน  เป็นเงิน 24,282,900.00  บาท

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เป็นเงิน 1,982,900.00

รวมทั้งสิ้น 39,411,580.00  บาท